VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA 3..8
HOMME 4..8
ÜLEHOMME 5..9
 

Tallinna giidide atesteerimise kodukord 2019

1. Üldtingimused 

Atesteerimise taotleja

1.1. peab atesteerimistaotluse esitama veebipõhiselt ettenähtud ajavahemiku jooksul ning tasuma koheselt ka registreerimistasu. Registreerimistasu ei tagastata, kui taotleja loobub, ei ilmu eksamitele või ei ületa atesteerimiseks vajalikke lävendeid; üks esmataotleja saab taotleda atesteerimist kuni kolmes töökeeles;

1.2. juhul, kui taotleja ei ole lisanud oma dokumendifotot ja vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopiat registreerimisvormile, võtab taotleja need esimesele eksamile kaasa;

1.3. võtab eksamile kaasa isikut tõendava dokumendi;

1.4. tutvub Tallinna giidide  atesteerimise kodukorraga ja kohustub seda täitma;

1.5. tutvub enne eksamile tulekut atesteerimist puudutava informatsiooniga, sh eksamimarsruutide ja  hindamiskriteeriumitega

1.6. registreerib ennast pärast teooria eksami lävendi ületamist praktilisele eksamile vastavalt eksamite ajagraafikule;

1.7. teatab oma mitteilmumisest atesteerimise koordineerimiskomisjonile hiljemalt 1 tööpäev ette;

1.8. sooritab eksamid headele tavadele vastavalt, st ei kasuta ebaausaid võtteid (spikrid, etteütlemine, ebakorrektne käitumine, teiste segamine jms). Komisjonil on õigus taotleja eksamitulemus tühistada, kui eksam ei ole sooritatud kooskõlas heade tavadega;

1.9. lülitab eksami ajaks mobiiltelefoni ja muud sidevahendid välja;

1.10. tohib kasutada salvestusvahendeid ainult hindamiskomisjoni loal;

1.11. tohib viibida ainult eelnevalt registreeritud eksamil;

1.12. tohib lahkuda eksamilt või eksamiruumist ainult eksamikomisjoni loal ning eksamiruumist väljudes ei tohi sidevahendeid kaasa võtta.

2. Teooria eksam (kirjalik test):

2.1. toimub riigikeeles, kui atesteerimiskomisjoniga ei ole teistsugust kokkulepet;

2.2. teooria eksami peavad sooritama ainult esmakordse atesteerimise taotlejad;

2.3. kirjaliku testi sooritamisele ajavahemikus 12:30 – 16:30 peavad taotlejad saabuma nii, et neile jääks kirjaliku testi sooritamiseks piisav ajavaru. 

3. Praktiline eksam (jalgsi ekskursioon ja bussiekskursioon):

3.1. taotleja saab registreeruda praktilisele eksamile (jalgsi ekskursioon), kui ta on teooria eksami lävendi ületanud kas 2019. aastal või 2018. aastal;

3.2. praktilisele eksamile saab samuti registreeruda taotleja, kes taotleb atesteeringut uues töökeeles;

3.3. taotleja saab registreeruda bussiekskursiooni hindamisele, kui ta on ületanud jalgsi ekskursiooni lävendi kas 2019. aastal või 2018. aastal;

3.4. toimub eelnevalt registreeritud töökeel(t)es;

3.5. võõrkeele tase, mille atesteeritav on valinud oma töökeeleks, peab atesteeritaval olema vähemalt B2. Keeleoskuse taset hindab kandidaat vastavalt toodud skaalale iseseisvalt, võimalusel esitab vastava või kõrgema taseme rahvusvahelise eksami tunnistuse.

B2 iseseisev keelekasutaja: 

Kuulamine: Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku  teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.

Lugemine: Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast.

Suuline suhtlus: Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

Suuline esitus: Oskan selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja erinevate arvamuste poolt- ja vastuargumendid.

Kirjutamine: Oskan kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskan kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskan kirjutada kirju, milles tõstan esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte.


3.6. marsruudilõigu ja eksami kestuse määrab hindamiskomisjon;

3.7. eksami sooritamise järjekorra määrab hindamiskomisjon loosiga.

4. Atesteerimise pikendamine giiditegevuse tõendi alusel

Atesteeritud Tallinna giidi kehtiv atesteering pikendatakse hindamiskomisjoni otsusel veebipõhiselt täidetava nn giiditegevuse tõendi vormi alusel. Lapsepuhkusel või muul hindamiskomisjoni poolt aktsepteeritaval põhjusel giiditegevusest mingi perioodi eemal olnud giidide puhul otsustatakse pikendamine iga taotleja puhul eraldi. Vormikohased giiditegevuse tõendid tuleb esitada hiljemalt 01.03.2019. Atesteerimise hindamiskomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi ajavahemikus 04.03. - 08.03.2019. Vajadusel küsib komisjon taotlejalt täiendavat teavet. Pikendaja, kes ei saa nõutavat arvu koolitusi tõestada, peab sooritama uuesti kirjaliku testi ning esitama giiditegevuse tõendil ainult ekskursioonide osa. Ekskursioonide läbiviimise 10 nõutava ekskursioonina arvestatakse Tallinna üldekskursioonide läbiviimist, üksikute muuseumide või objektide ekskursioonide läbiviimist ei arvestata. Loetud erialakirjanduse kokkuvõte tuleb esitada eesti keeles. Iga peetud loengu teema läheb kirja ühekordselt st kui ühel teemal peeti 3 aasta jooksul 50 loengut, siis arvestatakse seda ühe koolitusüksusena. Kindlasti tuleb märkida koolituse alla loengu teema.

Kui mingil mõjuval põhjusel on tegeliku pikendamise tähtajast möödunud

1) 1 aasta, siis tuleb taotlejal sooritada teooriaeksam (kirjalik test)

2) 2 või enam aastat, siis tuleb taotlejal sooritada nii teooriaeksam kui ka praktilised eksamid (jalgsi ekskursioon, bussiekskursioon)

Juhul kui taotlejal on võimalik tõestada eelmisest pikendamisest möödunud aastate jooksul tehtud vajaliku arvu ekskursioone ja koolitusi, siis tuleb sooritada ainult teooriaeksam.

Tallinna giidide atesteerimise registreerimisvormi ja giiditegevuse vormi täitmine on kohustuslik.

5. Atesteerimise pikendamine giidi kutsetunnistuse alusel

Kehtivat giidi kutsetunnistust omava atesteeritud Tallinna giidi atesteering pikendatakse giidide  kutse omistamise komisjoni otsuse alusel juhul, kui ta on sooritanud kutseeksami Tallinnas. Muudel juhtudel on vajalik esitada kõik giidi atesteeringu pikendamiseks vajalikud dokumendid. Kehtivat kutsetunnistust omav giid on vabastatud hindamistasu maksmisest.

6. Tagasiside ja atesteerimisega seotud probleemide lahendamine

6.1. Tagasiside taotlejatele nende teadmiste ja oskuste hindamistulemuste kohta annab vastava töökeele hindamiskomisjon.

6.2. Atesteerimisega seotud probleemide lahendamise käigu otsustab Tallinna giidide atesteerimise koordineerimiskomisjon igal üksikul juhul eraldi.