VisitTallinn veebilehe paremaks sirvimiseks soovitame kasutada uuemat brauserit (Google Chrome).


Sulge
TÄNA -1..3
HOMME -1..3
ÜLEHOMME 1..4

Ostutingimused

1. Mõisted
1.1 Ostja – Tallinn Cardi ostja, kes sooritab ostu veebipoest.
1.2 Kasutaja – Tallinn Cardi kasutaja, kelle nimi sisestatakse Ostja poolt veebipoodi ja mis kandub Tallinn Cardile.
1.3 Üldtingimused – Tallinna Ettevõtlusameti kehtestatud Tallinn Cardi veebipoe kasutamise ning Tallinn Cardi veebipoest ostmise ja kasutamise tingimused.
1.4 Leping – Tallinna Ettevõtlusameti ja ostja vahel sõlmitud Tallinn Cardi ostmise ja kasutamise leping.
1.5 Tallinn Card – elektrooniline QR-pilet, mis annab ostjale õiguse kasutada kõiki Tallinn Cardi pakkumisi.
1.6 Tallinna Ettevõtlusamet – Tallinna linna ametiasutus, kes annab välja Tallinn Cardi ning korraldab selle müüki.
1.7 Veebipood – internetikeskkond domeeniaadressil tallinncard.ee, milliselt avaneb veebipood.
1.8 Tallinn Cardi partner – ettevõtja, linna- või riigiasutus, kes võimaldab ostjale Tallinn Cardi ettenäitamisel tasuta või soodushinnaga toote või teenuse tarbimist enda käitatavas muuseumis, vaatamisväärsusel, ekskursioonil, meelelahutusasutuses, kohvikus, restoranis, poes vms ning kes vastutab kõigi oma toote või teenusega seotud asjaolude eest.
1.9 Ridango – ettevõtja, kes korraldab veebipoe maksetehinguid ning vastutab Tallinn Cardi ostjale kättetoimetamise eest.

2. Kontaktandmed
2.1 Tallinna Ettevõtlusamet: Tallinna Ettevõtlusamet, registrikood 75023817, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, tel 640 4757. Tallinn Cardi kasutamisega seotud küsimused, kaebused ja ettepanekud tuleb esitada Tallinna Ettevõtlusametile e­posti aadressil tallinncard@tallinnlv.ee.
2.2 Ridango: Ridango AS, registrikood 11717474, aadress Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn. Maksete ja Tallinn Cardi  ostmise ja kättetoimetamisega seonduvad küsimused ja kaebused tuleb esitada Ridango ASile e­posti aadressil info@pilet.ee

3. Üldtingimused
3.1 Üldtingimusi kohaldatakse Tallinna Ettevõtlusameti ja ostja vahelistes suhetes ning need reguleerivad veebipoe kasutamist ning Tallinn Cardi ostmist ja kasutamist.
3.2 Üldtingimused jõustuvad hetkel, mil ostja kinnitab elektrooniliselt nendega nõustumist. Üldtingimustega nõustumisel loetakse leping Tallinna Ettevõtlusameti ja ostja vahel sõlmituks.
3.3 Kui üldtingimuste mõni säte osutub täielikult või osaliselt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see üldtingimuste ülejäänud sätete kehtivust.
3.4 Üldtingimused on koostatud eesti keeles ja tõlgitud võõrkeeltesse. Vastuolude korral lähtutakse üldtingimuste eestikeelsest versioonist.
3.5 Veebipoe kasutamise aluseks on Eesti Vabariigi õigusaktid. Veebipoe kasutamisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kaebuse esitamiseks võib pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee või esitada kaebus internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr. Kui ühelgi eelmainitud viisil soovitud tulemust ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 
3.6 Tallinn Cardi ostmisel ei kohaldu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta.

4. Tallinna Ettevõtlusameti õigused, kohustused ja vastutus
4.1 Tallinna Ettevõtlusamet võib katkestada Tallinn Cardi ostu, kui on alust kahtlusel, et ostja käitub ebaausalt.
4.2 Tallinna Ettevõtlusamet ei vastuta makse tegemisel kolmandate isikute põhjustatud tõrgete eest.
4.3 Tallinna Ettevõtlusamet ei vastuta saamata jäänud Tallinn Cardi eest, kui ostja on sisestanud oma andmed ebatäpselt või kui tõrke põhjus ei olene Tallinna Ettevõtlusametist.
4.4 Tallinna Ettevõtlusamet ei vastuta kaotatud, hävinenud, rikutud või varastatud Tallinn Cardi eest, ei väljasta duplikaate ega korva Tallinn Cardi ostmiseks kulutatud raha. 
4.5 Tallinna Ettevõtlusametil on õigus üldtingimusi muuta. Kõik muudatused jõustuvad pärast nende avalikustamist veebilehel.
4.6 Tallinna Ettevõtlusamet ei vastuta muudatuste eest Tallinn Cardi partnerite lahtiolekuaegades, piletihindades jms.
4.7 Tallinna Ettevõtlusamet ei vastuta ühegi Tallinn Cardi partneri teenuse, väljapaneku ja/või ürituse sisu ega korralduse eest. Vastavad kohustused lasuvad Tallinn Cardi partneril.

5. Ostja õigused, kohustused ja vastutus
5.1 Ostja kohustub nõustuma üldtingimustega ning neid järgima.
5.2 Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18-aastane isik kinnitab, et tal on veebipoe kasutamiseks ja pileti ostmiseks seadusliku esindaja nõusolek ja vajalik raha) või juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel veebipoodi kasutada ja kohustusi võtta.
5.3 Ostjal puudub ostust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punkti 72 kohaselt.
5.4 Ostja peab arvestama, et osa Tallinn Cardi partnereid ei tegutse riiklikel pühadel, esmaspäeviti ja teisipäeviti. Ostjal lasub vastutus Tallinn Cardi partneri pakutava toote või teenuse lahtiolekuaegade kontrollimise eest. 
5.5 Veebipoest ostetud Tallinn Card saadetakse ostja märgitud e-posti aadressile. Kui ostjale ei laeku ühe tunni jooksul pärast ostu sooritamist kinnituskirja ostu sooritamise kohta, tuleb võtta ühendust e-posti aadressil tallinncard@tallinnlv.ee.
5.6 Ostu sooritamisel on ostja kohustatud esitama korrektsed andmed.

6. Tallinn Cardi kasutamise tingimused
6.1 Tallinn Card on personaalne, seda ei saa jagada ega anda kasutamiseks teistele isikutele.
6.2 Tallinn Cardi kehtivusaeg algab ostja poolt ostmisel määratud kuupäeval ning kehtib Tallinn Cardi esimesest kasutamisest piletil märgitud tundide ulatuses.
6.3 Igat Tallinn Cardi partnerit saab külastada ühe korra. Ühistransporti ja hop-on-hop-off-ekskursioone saab kasutada piiramatult kogu Tallinn Cardi kehtivusaja jooksul. Erinäituste külastamise eest võidakse nõuda lisatasu.
6.4 Tallinn Cardi partneri pakkumisele ei lisandu Tallinn Cardi partnerite pakutavad muud lisasoodustused või -pakkumised.
6.5 Tallinn Cardi ei osteta tagasi ega vahetata ümber.
6.6 Tallinn Cardi kasutamist puudutavate küsimuste korral tuleb pöörduda veebilehele tallinncard.ee, Tallinna turismiinfokeskusesse või telefonidele +372 640 4757 või +372 645 7777.
6.7 Tallinn Cardi võltsimist käsitatakse kuriteona.
 
7. Intellektuaalne omand
Tallinna Ettevõtlusametil on ainuõigused Tallinn Cardi veebilehe tarkvarale, andmebaasidele ja disainile. 

8. Isikuandmete kaitse
8.1 Teenuse osutamise eesmärgil töödeldakse ostja järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, ostja riiki, ostmise aega, ostetud piletiliike.
8.2 Teenuse osutamise eesmärgil töödeldakse kasutaja järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, Tallinn Cardi kasutamise kuupäevi, Tallinn Cardiga külastatud Tallinn Cardi partnereid ja külastusaega.
8.3 Ostja ja kasutaja(te) isikuandmed annab ostja veebipoes Tallinn Cardi ostmisel (v.a kaardi kasutamisega seotud andmed) ning isikuandmeid kasutavad:
8.3.1 Ridango tellimuse töötlemiseks ja makse toimumise registreerimiseks ning Tallinn Cardi saatmiseks ostjale: ostja ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, ostmise aega, kasutaja(te) ees- ja perekonnanime, kasutamise kuupäevi, makse viitenumber;
8.3.2 Tallinna Ettevõtlusamet ostmisega ning pileti edastamisega ja kasutamisega seotud probleemide lahendamiseks, tagasiside küsimiseks ja ostja nõusolekul ostjale uudiskirja saatmiseks: ostja ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, ostmise aega, kasutajate ees- ja perekonnanime, kasutamise kuupäevi, Tallinn Cardiga külastatud Tallinn Cardi partnereid ja nende külastusaega; 
8.3.3 Ostja riiki kasutatakse isikustamata kujul Tallinn Cardi kasutamise statistika koostamiseks;
8.3.4 Tallinn Cardi partnerid Tallinn Cardi kontrollimiseks teenuse osutamisel: kasutaja ees- ja perekonnanimi, piletiliik, Tallinn Cardi kasutamise kuupäevad;
8.3.5 Tallinn Cardi veebihaldur Trinidad Wiseman OÜ veebipoe haldamiseks ja andmete edastamiseks Ridangole ja Tallinna Ettevõtlusametile: ostja ees- ja perekonnanime, ostja e-posti aadressi, ostja riiki, ostmise aega, ostetud piletiliike, kasutaja ees- ja perekonnanime, Tallinn Cardi kasutamise kuupäevi.
8.4 Tallinn Cardi eest tasumine toimub väljaspool veebipoodi turvalises Nets EstoniaAS maksekeskkonnas. Tallinna Ettevõtlusametil ja Ridangol puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
8.4.1 Tallinna Ettevõtlusamet ja Ridango ei töötle maksega seotud andmeid, välja arvatud juhul, kui ostja palub Tallinna Ettevõtlusametil ja/või Ridangol lahendada Tallinn Cardi ostuprobleemi ja edastab Tallinna Ettevõtlusametile ja/või Rindagole maksekeskkonna poolt talle saadetud makse teate.
8.5 Teenuse osutamisel isikuandmete töötlemise aluseks on Tallinn Cardi ostmise leping ehk käesolevad Tallinn Cardi üldtingimused. Tallinn Cardi ostmisega annab ostja nõusoleku Tallinna Ettevõtlusametile teenuse kohta tagasiside küsimiseks ja ostetud Tallinn Cardi kasutamise statistika koostamiseks. Samuti on Tallinn Cardi ostmisel võimalik anda nõusolek või keelduda VisitTallinna uudiskirja saamisest.
8.6 Ostjal on õigus VisitTallinna uudiskirja tellimus igal ajal lõpetada kooskõlas uudiskirjas toodud juhistega. 
8.7 Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
8.8 Isikuandmeid hoitakse piletimüügisüsteemis tulenevalt raamatupidamise seaduse § 12 lg-st 1 seitse aastat, misjärel andmed anonümiseeritakse ning säilitatakse Tallinn Cardi statistika tegemiseks.
8.9 Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega ning lähtudes Tallinna linna andmekaitsetingimustest.